Integritetspolicy

I denna integritetspolicy förklaras vilka personuppgifter som samlas in från dig. Vidare förklaras varför sådana personuppgifter samlas in och vad dina personuppgifter används till i samband med användning av tjänsterna, applikationen Betala P (nedan applikationen) eller webbplatsen Betala P (nedan webbplatsen).

1. Vem ansvarar för personuppgifterna

Stockholms stad (nedan Staden) är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifterna som framgår av detta dokument. Flowbird Sverige AB (nedan Flowbird), 556554-8293, administrerar Betala P-tjänsterna och PayEx Sverige AB (nedan PayEx), 556735-5671, hanterar betalningsuppgifterna, båda på uppdrag av Staden. Flowbird och PayEx agerar som personuppgiftsbiträde och förbinder sig genom personuppgiftsbiträdesavtal att skydda uppgifterna samt att inte behandla personuppgifterna på annat sätt än Stadens instruktioner.

Behandlingen av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter som till exempel:

 • insamling
 • vidarebefordring
 • analysering
 • registrering
 • lagring.

2. Ändamålet med behandlingen

Staden behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla betaltjänsten, Betala P, för parkering via betaltjänstens webbsida eller applikation. Personuppgifterna behandlas för identifiering och/eller autentisering för att Staden ska kunna utföra parkeringsövervakning samt nödvändig administration för att upprätthålla applikationens funktionalitet samt service till dig som kund.

Personuppgifterna behandlas med stöd av:

 • trafiknämndens policy och riktlinjer
 • lagen om kommunal redovisning
 • dataskyddsförordningen artikel 6.1 c. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige
 • tryckfrihetsförordningen (1949:105)
 • arkivlagen (1990:782)
 • offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Personuppgifter sparas så länge de är nödvändiga för ändamålet. Därefter reglerar arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och vad som ska bevaras när uppgifterna förekommer i allmänna handlingar. Dataskyddsförordningen ställer krav på att personuppgifter ska arkiveras eller gallras när ändamålet med behandlingen upphört.

Utgör dina personuppgifter en del av Stadens allmänna handlingar aktualiseras offentlighetsprincipen som innebär att allmänheten kan begära ett utlämnade av allmänna handlingar innefattande personuppgifterna. Enligt offentlighets- och sekretesslagen ska en sekretessprövning alltid göras innan ett utlämnande av allmän handling får ske.

3. Rättslig grund för behandlingen

Det måste alltid finnas en rättslig grund för de behandlingar som Staden gör. I detta fall behöver Staden inhämta och behandla personuppgifter, i enlighet med avtalet mellan Staden och kunden, för att kunden ska kunna nyttja Stadens betaltjänst, Betala P, för parkering. Staden måste alltid inhämta ett samtycke om behandlingen inte kan stödjas på annan rättslig grund.

4. Insamling och användning av personuppgifter

Personuppgifter är sådana uppgifter eller sådan information som kan användas för att identifiera en specifik individ.

De personuppgifter som kan komma att behandlas avser främst uppgifter som du som kund, direkt eller indirekt, lämnar till Staden. Det kan röra sig om följande personuppgifter:

 • namn
 • adressuppgifter
 • mobiltelefonnummer
 • kontouppgifter
 • e-postadress
 • geografisk plats (med samtycke)
 • registreringsnummer och platsdata
 • annan uppgift som är nödvändig för att Staden ska kunna fullgöra sitt åtagande gentemot kunden.

För att behandla kundens betalning behöver Staden inhämta antingen kortuppgifter eller telefonnummer beroende på valt betalsätt.

Uppgifterna lagras av PayEx för Stadens räkning. PayEx uppfyller strikta krav från kortutgivare angående kortsäkerhet.

5. Hur blir personuppgifterna insamlade?

Staden samlar in personuppgifter från dig bland annat när du

 • registrerar dig som kund i Betala P
 • använder betaltjänsten Betala P via applikation eller webbsida
 • kontaktar Staden eller leverantören Flowbird.

6. Delande av information

Delar av eller hela den informationen som samlas in när du laddar ned applikationen eller använder webbplatsen kan komma att delas till tredje parter endast till den grad den behöver användas för tjänsternas funktion.

7. Hur skyddas dina personuppgifter?

Staden värnar om kundens personliga integritet. Därför ska all behandling av personuppgifter ske i enlighet med gällande lag.

Dina personuppgifter används av behörig personal inom Staden samt av personuppgiftsbiträdet Flowbird. Flowbirds personal och konsulter har sekretess och följer gällande dataskyddsföreskrifter.

Staden tar incidenter med personuppgifter på allvar och utreder dessa skyndsamt vid upptäckt. Om det är sannolikt att incidenten utgör en risk för dig som drabbas informerar Staden dig om händelsen samt anmäler incidenten till Integritetsmyndigheten (IMY).

8. Dina rättigheter

Du kan när som helst utan kostnad få information om dina uppgifter. Du kan skicka Flowbird din begäran om att blockera, korrigera eller radera personuppgifter som sparats om dig. Staden kan inte radera de uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas. Du kan även återkalla ditt samtycke till att samla in och använda dina personuppgifter.

Du har rätt att av Staden begära rättelse för sina personuppgifter om de är felaktiga. Du har också rätt att på begäran få ett registerutdrag av personuppgifter rörande dig som behandlas, göra invändningar mot behandlingen samt inge klagomål om behandlingen till Integritetsmyndigheten (nedan IMY). Du har i vissa fall rätt till begränsning av behandlingen. För att göra detta, vänligen skicka in din begäran till Flowbird:

betalap.stockholm@flowbird.se

Din begäran kommer att hanteras inom 30 dagar.

9. Hur länge sparas personuppgifterna?

Staden sparar aldrig dina personuppgifter längre tid än vad som är nödvändigt för att fullgöra ändamålet med behandlingen av personuppgifterna.

Ekonomisk information, mer specifikt parkeringskvitton, lagras i 7 år i enlighet med bokföringslagen (1999:1078) och förstörs därefter.

10. Hur hanteras ändringar i integritetspolicyn?

Ändringar i denna integritetspolicy kan komma att ske. Om sådana ändringar sker i policyn som innebär att sättet Staden eller dess personuppgiftsbiträde behandlar dina personuppgifter ändras kommer Staden att meddela dig om sådana förändringar via applikationen, webbplatsen eller e-post. Exempel på förändringar kan vara insamling av ytterligare personuppgifter för angivna ändamål eller om behandling av uppgifter för nya ändamål tillkommer.

Staden rekommenderar att du regelbundet läser denna integritetspolicy för den senaste informationen om hur Staden samt dess personuppgiftsbiträde behandlar dina personuppgifter.

11. Synpunkter

Har du eventuella synpunkter eller klagomål kring behandlingen av personlig data kan du i första hand vända dig till Staden eller kontakta Flowbird:

betalap.stockholm@flowbird.se

Du har också alltid rätt att vända dig till IMY som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter:

imy@imy.se

Uppdaterad