Allmänna villkor

Nedan följer allmänna villkor för användning av appen Betala P.

Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Stockholms stad och kund som är ansluten till Flowbirds apps betaltjänst för parkering, Stockholms stad kan komma att uppdatera dessa villkor för att anpassa Betala P app för att möta förändringar enligt nedan:

 • Teknisk utveckling
 • Förändring i tillämplig lagstiftning
 • Förändringar i de regelverk som omfattar digitala betalningar från banker och kortutgivare och/eller andra myndigheter
 • Administrativa förfaranden eller nya rutiner för informationssäkerhet.

De vid tidpunkten för köpet gällande villkoren finns att tillgå på webbsidan: parkering.stockholm/BetalaP

Stockholms stad förbehåller sig rätten att fritt pröva kunds ansökan om att ansluta sig till Betala P app. Kunden kan efter Stockholms stads godkännande använda Betala P appen för att betala parkering som erbjuds genom att ladda ner app/web. Då kund aktiverar en parkering godkänner kunden dessa allmänna villkor.

Betala P app kan användas vid parkering på gatumark inom hela norden.

Tillåtna områden för parkering är uppskyltade med gällande villkor samt taxor och/eller områdeskoder. Det är alltid gatans/områdets skyltning som avgör om parkering kan ske på den aktuella platsen.

1. Anslutning till Betala P-app

Anslutning till Betala P app sker via mobilapplikation, internet eller annat gränssnitt som tjänsten erbjuder. Lag 2005:59 distansavtalslagen, tillämpas jämte dessa allmänna villkor.

2. Betalning av parkeringsavgift via Betala P-app

För att kunden ska ha möjlighet att använda Betala P-app måste kunden tillhandahålla följande:

 • Ett giltigt telefonnummer
 • Det aktuella fordonets giltiga registreringsnummer
 • E-post

Kunden ska välja en giltig betalmetod och registrera erforderliga kort- eller kontouppgifter som krävs för att använda Betala P-app.

Om kunden vill utnyttja servicefunktioner i Betala P app-(exempelvis att kund önskar motta automatiskt skickade kvitton efter varje genomfört köp), ska kunden även uppge:

 • Namn
 • Adress
 • E-post

Det är kundens ansvar att användaruppgifter och registreringsnummer för
fordonet/fordonen alltid är korrekt registrerade i Betala P-app. Stockholms stad ansvarar inte för felaktig indata under registreringen, oavsett registreringsmetod.

För att påbörja betalning av parkering via Betala P-app ska kunden använda de gränssnitt som erbjuds. För att en betalning ska påbörjas måste kunden ange/välja en giltig områdeskod/taxa och välja ett fordon som ska parkeras. Det är kundens ansvar att kontrollera gatans eller områdets skyltning så att parkering kan ske där kunden avser att parkera sitt fordon.

Om kunden använder sig utav en smarttelefon samt Betala P-appens
positioneringsfunktion ansvarar kundens själv för att försäkra sig om att det förslag Betala P-app föreslår stämmer överens med gatan eller områdets skyltning.

Stockholms stad ansvarar således inte för fel där kunden har valt/angivit felaktig områdeskod/taxa, exempelvis vid användandet av positioneringsfunktionen i Betala P app.

När parkering har påbörjats accepterar kunden att Betala P app debiterar parkeringsbeloppet, inklusive moms om 25 %. Den slutgiltiga parkeringsavgiften beräknas så snart parkeringen avslutas och är en kombination av parkeringstid och Stockholms stads taxa för den specifika gatan eller parkeringsområdet.

För taxor/områdeskoder med fasta tidsperioder är priset redan bestämt på förhand och debiteras kund omedelbart. Parkeringar utan fasta tidsperioder avslutas antingen av systemet enligt kundens anvisningar då parkeringen påbörjats eller förlängts, när som helst innan vald sluttid uppnåtts, i enlighet med maxtidsreglerna för parkering som råder.

För parkeringsområden med möjlighet att parkera längre tid än 7 dygn, gäller alltid att kund debiteras omedelbart om vald parkeringstid överstiger 7 dygn.

3. Hantering av personuppgifter

Stockholms stad behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla betaltjänst för parkering via app och webbläsare. Personuppgifterna behandlas för identifiering och/eller autentisering för att Stockholms stad ska kunna utföra parkeringsövervakning samt nödvändig administration för att upprätthålla Betala P-appens funktionalitet samt service till dig som kund i Betala P-app.

Personuppgifterna behandlas med stöd av:

 • Trafiknämndens policy och riktlinjer
 • Lagen om kommunal redovisning
 • Dataskyddsförordningen artikel 6.1c. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige
 • Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
 • Arkivlagen (1990:782)
 • Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Betala P-app administreras av företaget Flowbird Sverige AB och betalningsuppgifterna hanteras av företaget PayEx AB, båda på uppdrag av Stockholms stad.

Flowbird Sverige AB och PayEx AB agerar som personuppgiftsbiträden och förbinder sig genom personuppgiftsbiträdesavtal att skydda uppgifterna samt att inte behandla personuppgifter på annat sätt än Stockholms stads instruktioner.

Personuppgifter kan komma att lagras för arkivändamål. Personuppgifter kan lämnas ut till allmänheten enligt offentlighetsprincipen.

Kund har rätt att av Stockholms stad begära rättelse av sina personuppgifter om de är felaktiga. Kund har också rätt att på begäran få ett registerutdrag av personuppgifter rörande dig som behandlas, göra invändningar mot behandlingen samt inge klagomål om behandlingen till Datainspektionen. Kund har även rätt till begränsning av behandlingen.

Ytterligare information om Stockholms stads behandling av personuppgifter finns här: https://start.stockholm/om-webbplatsen/personuppgifter-och-dataskydd/trafikkontoret/

Samt här: parkering.stockholm/BetalaP

Kontaktuppgifter:
Trafikkontoret
Fleminggatan 4
Box 8311, 104 20 Stockholm
trafikkontoret@stockholm.se
Telefonnummer 08-508 27 200

4. Kundens ångerrätt samt enligt nedan angivna begränsningar

Varje enskilt köp i Betala P-app omfattas av ångerrätten som framgår av 2 kap. 10 § i Lag 2005:59 distansavtalslagen. Kunden har en ångerrätt vars tidsfrist löper från köpet av tjänsten fram till och med 14 dagar, se 2 kap. 12 § i Lag 2005:59 distansavtalslagen.

Vid köp genom Betala P-app går kunden med på att tjänsten påbörjas omgående vid bekräftelse av köpet. Ångerrätten gäller enligt följande angivna begränsningar. I de fall tjänsten är fullgjord inom tidsfristen för ångerrätten, det vill säga då parkeringstiden gått ut när kunden tillämpar ångerrätten, går kunden med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten fullgjorts, se 2 kap. 11 § p 1 i Lag 2005:59 distansavtalslagen.

I de fall tjänsten ännu inte är fullgjord då kunden ångrar sitt köp återbetalas kund i enlighet med 2 kap. 15 § p 3 Lag 2005:59 distansavtalslagen. Vid utövande av ångerrätten debiterar Stockholms stad kunden för de dagar som parkering har pågått. Avgiften motsvarar kostnaden för dygnsbiljett för parkering inom aktuell taxa/parkeringsområde eller taxa/områdeskod under varje dag som passerat sedan periodbetalningen påbörjades tills du meddelat Stockholms stad att du vill avbryta parkeringen. Resterande belopp makuleras och återbetalas.

Exempel: Du har köpt 30 dagars boendetaxa inom taxa 2 för 1100 kronor och önskar ångra köpet från och med dag 12. Då dygnstaxan på det aktuella området är 75 kronor, kommer staden att återbetala dig med: 1 100 kronor - 12 dagar * 75 kronor = 200 kronor. Staden kommer således debitera dygnstaxa för 12 dagar = 900 kronor och beloppet om 200 kronor återbetalas.

För det fall kund avser att ångra sitt köp enligt ovan så ska kunden snarast kontakta Stockholms stad via mejl: BetalaP.stockholm@flowbird.se eller 0770-992 497.

Kund ska lämna följande uppgifter vid reklamation:

 • Datum och starttid för parkeringen
 • Aktuellt fordons registreringsnummer
 • Betald boende taxa
 • Köpbelopp på det ångrade köpet
 • Kundens sex första och fyra sista siffror på kortet eller Swishnummer
 • Betalmetod, Visa, MC, Amex eller Swish

5. Kundens ansvar och åtaganden

Kunden ansvarar för att:

 • Om tjänsten inte fungerar eller inte är tillgänglig, förblir det kundens skyldighet att betala med andra godkända betalningsmetoder/system för parkering
 • Om kundens mobiltelefon inte fungerar, är utan ström eller om kundens mobiltelefonoperatör har problem som innebär att Betala P app inte kan användas på anvisat sätt betala för sin parkering genom andra godkända betalningsmetoder
 • Försäkra sig om att parkeringen har påbörjats genom att titta på statusskärmen i applikationen i smarttelefonen eller genom annan bekräftelse som ges vid start av parkering via webben eller övriga erbjudna gränssnitt
 • Starta parkeringen med rätt fordon och taxa/områdeskod för den plats där fordonet parkerats
 • Verifiera sitt köp av parkering i Betala P app på sådant sätt som kundens bank eller kortutgivare kräver
 • Välja en preliminär sluttid. Kunden kan vid behov avsluta parkeringen i förtid, detta gäller dock inte förbestämda taxor/områdeskoder där tiden och priset är fasta intervaller eller om den valda parkeringen överstiger 7 dygn
 • Säkerställa så att gatans- och/eller områdets skyltning medger att parkering kan ske
 • Hålla Stockholms stad skadelös i alla tvister mellan kunden och de företag som representerar den av kunden valda betalningsmetoden som fungerar i tjänsten eller tvister mellan kunden och mobiltelefonoperatören
 • Ansvara för att det registrerade betalkortet eller kreditkortet är giltigt samt att det har täckning och inte är spärrat för Internetköp
 • Ansvara för att uppmärksamma om nytt betal- eller kreditkort behöver registreras innan det gamla kortet upphör att gälla, i annat fall kan Stockholms stad komma att stänga kundens tillgång till Betala P app med omedelbar verkan. Detta innebär att kundens konto i Betala P app kommer att inaktiveras och kan endast öppnas igen om ny godkänd betalmetod/kort anges
 • Kundens mobiltelefon eller annan teknisk utrustning fungerar korrekt och är kompatibel med Betala P-app
 • Vid varje tid ha en uppdaterad applikation eller uppdaterat gränssnitt för att på ett korrekt sätt kunna använda Betala P app
 • Relevant boendeparkeringstillstånd innehas vid köp av taxa/områdeskod för boendeparkering
 • Funktionen ”pushnotiser” är aktiverad i Betala P app i de fall kunden önskar få påminnelser eller annan information via Betala P app
 • Positioneringsfunktionen är aktiverad om kunden vill använda sig av GPS-funktionen för att erhålla förslag på taxor/områdeskoder

6. Allmänt

Verifikation av transaktioner

Uppgifter om kundens transaktioner finns tillgängliga på kundens personliga sidor som finns på: parkering.stockholm/Betala P. Kunden kan skriva ut periodiska rapporter från ”Mina sidor” och Betala P-app sparar kundens parkeringsuppgifter i minst 12 månader från det aktuella parkeringstillfället.

Parkeringskvitton

Om kunden så önskar, skickar Betala P-app parkeringskvitton via e-post när parkering avslutas. Kunden kan själv aktivera/avaktivera dessa funktioner på den personliga webbsidan alternativt kontakta Betala P-app:s kundtjänst.

Ansvar för åtkomst till kontot

När en kund registrerar sig skickar Betala P app information till den registrerade E-posten. Lösenord erhålls via e-post. Kunden hålls inloggad i tjänsten till den aktivt väljer att logga ut. Efter utloggning krävs ett lösenord för inloggning. Lösenordet används även för att logga in och få åtkomst till den personliga webbsidan via: https://my.flowbirdapp.com

Kunden är ansvarig för all användning av Betala P-app och samtycker till att så snart som möjligt meddela kundtjänst om kunden misstänker att kontot använts av obehörig person eller på annat obehörigt sätt.

Kontakter med kundservice och Stockholms stad

Kunden ansvarar för att information som kund lämnar till Betala P-appens kundtjänst eller övriga kontaktytor inom Stockholms stad, vare sig muntligt eller skriftligt anger känslig information såsom till exempel

 • komplett kortnummer samt övriga uppgifter från kredit, bank- eller betalkort
 • etniskt ursprung
 • politiska åsikter
 • religiös eller filosofisk övertygelse
 • medlemskap i en fackförening
 • hälsa/sjukdomar
 • en persons sexualliv eller sexuella läggning
 • genetiska uppgifter
 • biometriska uppgifter som används för att entydigt identifiera en person.

Reklamation vid fel i Betala P-app

Kund som vill reklamera fel i tjänsten ska underrätta Betala P-appens kundtjänst inom skälig tid (30 dagar) från det att konsumenten upptäckt felet enligt vad som följer av 17 – 18 § § i konsumenttjänstlagen (1985:716).

I de fall kunden lämnar in en reklamation kommer kundtjänsten att genomföra en utredning och därefter återkomma till kunden med besked. Reklamerar inte konsumenten fel inom den tid som följer av 17 § i konsumenttjänstlagen (1985:716) kan kunden förlora sin rätt att åberopa felet. Reklamation får inte ske senare än tre år efter tjänstens upphörande.

Vid reklamation ska kunden tydligt ange felets art, om detta inte görs på korrekt sätt kan kunden förlora sin rätt att åberopa felet. Reklamationer avseende fel i tjänsten handläggs och beslutas av Stockholms stad. Om och när en reklamation godtas ska Betala P-appens kundtjänst, kompensera kunden. Om reklamationen avvisas ska Stockholms stad informera kunden om detta och anledningen varför.

Upphörande av avtal

Stockholms stad har rätt att omedelbart stänga av kundens tillgång till Betala P app, avsluta kundens konto och/eller säga upp avtalet till omedelbart upphörande om:

 • Kunden inte uppfyller sina betalningsskyldigheter
 • Kunden använder tjänsten i strid med detta avtal eller om det finns skälig grund att tro att kunden inte kommer att fullgöra sina skyldigheter gentemot Stockholm stad
 • Information har framkommit angående teknisk eller administrativ praxis för informationssäkerhet och/eller det finns skäliga grunder att misstänka att tjänsten missbrukas genom brottslig och/eller bedrägligt beteende i syfte att manipulera Betala P-app för egen vinning

Ansvarsbegränsningar

Stockholms stad är inte ansvarigt för skador eller förlust om:

 • En teknisk funktion som anger vad som ska betalas till Stockholms stad är ur funktion
 • Driftstörningar uppstår i kundens valda betalsätt för betalning av parkering via Betala P-appen. Kund ansvarar för och ska säkerställa, att betalning sker för parkering enligt gatans/områdets skyltning
 • Mobilnätverk eller relaterade funktioner inte fungerar
 • En telefonoperatör har ändrat telefontjänsten så att betalning via betaltjänst inte är möjlig
 • Tjänsten har avbrutits av skäl som visar sig vara oriktiga men Betala P-app hade, vid tidpunkten för avbrottet, anledning att tro att det förelåg skäl för åtgärden
 • Kunden har angett felaktig områdeskod/taxa när parkeringen påbörjas. Oberoende om denna områdeskod angavs manuellt eller om man fått taxakoden via positioneringsfunktionen i applikationen

Stockholms stad är inte ansvarigt för skada eller förlust som orsakas av lagbud, myndighetsåtgärder, krig, sabotage fel eller försening av leverans, telefonförbindelse eller andra kommunikationer och transporter, strejk, bojkott eller andra liknande omständigheter utanför Stockholm stads kontroll.

Förbehållet gällande strejk, bojkott och blockad tillämpas även om Betala P-app är föremål för nämnda åtgärder. Skada eller förlust som kan komma att inträffa i andra fall återbetalas inte av Stockholms stad.

Stockholms stad är inte under några omständigheter ansvarigt för indirekta skador såsom utebliven inkomst eller skada i förhållande mellan kunden och tredje man.

Tvister och tillämplig lag Tvister som härrör från detta avtal ska lösas av svensk domstol i enlighet med svensk lag.

Uppdaterad