Boendeparkering

Boendeparkeringstillstånd låter dig parkera under längre tid och till en lägre avgift än besökande.

Du som är registrerad ägare till ett fordon och är folkbokförd inom ett boendeparkeringsområde kan ansöka om boendeparkeringstillstånd. Tillståndet låter dig parkera inom ditt område till boendetaxa.

I kartan nedan kan du se hur boendeparkeringsområdena i Stockholm ser ut.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Ansök om boendeparkeringstillstånd

Du kan ansöka om boendeparkeringstillstånd på webben via vår e-tjänst. I e-tjänsten kan du även:

 • registrera permanenta eller tillfälliga fordonsbyten för tillståndet
 • registrera, förlänga, eller avbryta uppehåll i abonnemang
 • registrera löpande abonnemang eller 30-dagarsköp
 • avsluta ett löpande abonnemang.

Ansök med ansökningsblankett

Om du inte kan använda vår e-tjänst, till exempel om du har tjänstebil eller behöver skicka med ett intyg, går det bra att posta din ansökan. Kontaktuppgifter finns på blanketten. Du kan också kontakta oss via telefon eller e-post. Har du angett en e-postadress skickas ett beslut till den när ansökan är beviljad. I annat fall skickas beslutet med post.

Ansökan om tillstånd för boendeparkering (pdf) 

Fyll i och skicka blanketten till:

Kontaktcenter Stockholm
Parkeringstillstånd
Box 7005
121 07 Stockholm

E-post: boendep@stockholm.se

Villkor och regler

En administrativ avgift på 300 kronor tas ut vid nyansökan, områdesbyte eller fordonsbyte. Avgiften faktureras. Tillstånd som du ansöker via e-tjänsten är giltigt direkt. Vid en manuell ansökan gäller inte tillståndet direkt utan du bör avvakta några dagar samt försäkra dig om att du erhållit ett beslut om tillstånd innan användning.

Du kan ansöka om boendeparkeringstillstånd för tvåhjulig motorcykel/tvåhjulig moped klass I utan sidvagn, även om du redan har boendetillstånd för bil. För att ansöka om extrafordon går det inte att ansöka med e-tjänsten.

Du har rätt till boendeparkering om du

 • är folkbokförd på en bostad inom ett boendeparkeringsområde
 • har behörighet att köra det fordon som du söker tillstånd för (körkort, körkortstillstånd)
 • står som registrerad fordonsägare i vägtrafikregistret.

Du kan även få tillstånd i vissa andra fall

 • Om du leasar ett fordon ska du bifoga en kopia på leasingavtalet. Står du som ägare till leasingbilen i vägtrafikregistret behövs inte det.
 • Om du har tjänstebil eller förmånsbil ska du bifoga ett intyg från arbetsgivaren som anger att du är anställd på företaget och har rätt att nyttja bilen privat/parkera fordonet vid bostaden. Intyget ska innehålla ditt personnummer och fordonets registreringsnummer. Det ska vara undertecknat av ansvarig på företaget. Leasar företaget fordonet behöver du även bifoga ett förarbevis tillsammans med tjänsteintyget. 

Intyg för tjänstefordon (pdf)

 • Om du hyrt ett fordon ska du bifoga hyresavtal från ett auktoriserat hyrbilsföretag. Hyresavtalet ska vara undertecknat av båda parter.
 • Om du lånar ett fordon av förälder eller släkting ska du bifoga ett intyg till ansökan. Blanketten heter Intyg om utlåning av fordon och ska fyllas i och undertecknas av fordonsägaren. Tänk på att lånetiden ska framgå. Personen som lånar ut fordonet måste vara registrerad ägare hos transportstyrelsen. Leasing- eller tjänstebil kan inte lånas såvida fordonets ägare står som registrerad ägare. Du kan beviljas tillstånd under en begränsad period vid ett tillfälle per kalenderår. Låneperioden ska vara minst 30 dagar och får maximalt uppgå till 90 dagar.
 • Om du har ett fordon som är registrerat i annat land kan du beviljas tillfälligt tillstånd. Tillstånd beviljas inte längre än ett år per fordon eller person.

Intyg om utlåning av fordon (pdf)

 • Om du tillfälligt arbetar eller studerar i Stockholm ska du bifoga ett intyg från arbetsgivaren eller skola samt kopia av hyreskontrakt på lägenheten. Ange den tidsperiod du ska arbeta eller studera här.
 • Om du är nyinflyttad och skickar med ett personbevis från skatteverket eller en kontrollkopia av flyttanmälan kan du få tillståndet snabbare.

Bilpools- och delningsfordon

Fordon som delas genom icke-kommersiella bildelningstjänster, så kallad bilpool, kan få boendeparkeringstillstånd.

 • Bilpoolen ska vara registrerad som en eller ingå i en ekonomisk förening som till exempel en bostadsrättförening.
 • Den ekonomiska föreningen ska stå som sökande för alla medlemmarnas räkning.
 • Alla medlemmar ska vara folkbokförda i bostad på fastighet med adress inom ett boendeparkeringsområde.
 • Bilpoolen ska omfatta minst tre medlemmar över 18 år.

Tillståndet kan endast ges för fordon registrerade som

 • Personbil klass I
 • Lätt lastbil
 • Lätt buss
 • Motorcykel
 • Moped klass I

Villkor för boendeparkering - bra att veta

 • Ditt tillstånd gäller inom det område du är folkbokförd.
 • Som besökare får du parkera på platser som har skyltar för boendeparkering, men du måste betala ordinarie taxa.
 • Om du har tillstånd inom till exempel område Va (Vasastan) får du boendeparkera på platser med skylten ”Boende Va”.
  I gränsen mellan områdena Va och Ci (City) finns parkeringsplatser som är skyltade ”Boende Va/Ci”. Då gäller platsen för båda områdena. Det finns också dubbelskyltade platser i gränsen mellan Va och Ö (Östermalm).
 • Du som har boendeparkeringstillstånd i  GS (Gamla stan) kan förutom i GS även använda ditt boendeparkeringstillstånd i övriga innerstadsområden Va, Ci, Ö, , Ku.
 • På vissa platser i boendeparkeringsområdena finns endast besöksparkering. Där saknas skylt om boendeparkering. 

Boendeparkering bara på kvällar och helger

På vissa sträckor i innerstaden är det bara tillåtet att utnyttja sitt boendeparkeringstillstånd på kvällar, nätter och helger. Kontrollera skyltningen på platsen.

Ditt tillstånd förnyas automatiskt och du behöver inte skicka en ny ansökan om

 • du är folkbokförd inom ett boendeparkeringsområde
 • du eller annan familjemedlem, som är folkbokförd på samma adress, äger fordonet.

Tillståndet gäller till närmaste årsskifte och därefter ett år i taget. Att dina uppgifter stämmer kontrolleras mot folkbokförings- och vägtrafikregistret. Skulle du inte vara berättigad till boendeparking, till exempel om du flyttat eller sålt fordonet, upphör ditt tillstånd att gälla.

Du behöver skicka in en ansökan om förnyat tillstånd om du:

 • haft tillstånd för tjänstebil/förmånsbil – bifoga intyg från arbetsgivare
 • haft tillstånd för hyrbil eller lånebil
 • haft tillstånd för utlandsregistrerad bil
 • har skyddad adress
 • inte har ett svenskt personnummer
 • i undantagsfall fått tillstånd men inte är folkbokförd inom ett boendeparkeringsområde

I dessa fall går det inte att använda e-tjänsten. Kontakta oss eller skriv ut en ansökningsblankett. Har tillståndet upphört att gälla tillkommer en handläggningsavgift på 300 kronor (som vid nyansökan av tillstånd).

Ansökan om tillstånd för boendeparkering (pdf)

Skicka blanketten till:

Kontaktcenter Stockholm
Parkeringstillstånd
Box 7005
121 07 Stockholm

E-post: boendep@stockholm.se

Om du byter fordon eller flyttar till ett annat boendeparkeringsområde måste ändringen vara registrerad hos oss för att tillståndet ska gälla. Meddela oss även om du flyttar till adress inom samma boendeparkeringsområde, så att vi har rätt adress i vårt register.

Om du byter registreringsnummer för din boendeparkering i Betala P-appen så måste du också göra ett fordonsbyte på ditt boendeparkeringstillstånd. Appen uppdaterar inte automatiskt tillståndet.

Använd e-tjänsten eller kontakta oss via telefon eller e-post för att registrera ändringar. En administrativ avgift på 300 kronor tas ut och faktureras vid fordonsbyte och områdesbyte.

Du som betalar med periodbetalning

Om du abonnerar på periodbetalning med faktura i efterskott behöver du inte anmäla om ny periodbetalning vid fordons- eller områdesbyte. I samband med registrering av nya uppgifter för tillståndet följer periodbetalningen med.

Om du betalar parkeringen på annat sätt, till exempel med appen Betala P, följer betalningen inte automatiskt med vid ett fordonsbyte. Då behöver du kontakta de som ansvarar för den betaltjänst du har använt.

Kontaktcenter boendeparkering
Telefon: 08-508 263 00
E-post: boendep@stockholm.se

När ditt fordon ska in på verkstad

Du kan få ett tillfälligt tillstånd för ett ersättningsfordon under tiden ditt registrerade fordon står på verkstad. Meddela registreringsnummer samt hur länge du har det andra fordonet.

Använder du e-tjänsten kan du själv registrera ett byte upp till sju dagar. Detta kan göras vid fyra tillfällen per år. Det går bara att anmäla hela dagar. För kortare tid gäller vanlig biljett för ersättningsfordonet.

Om du behöver ha en tillfällig bil längre än sju dagar eller vid fler än fyra tillfällen på ett år behöver du skicka in ett intyg från verkstaden.

När du flyttar

Om du flyttar till ett annat boendeparkeringsområde behöver du ett nytt tillstånd. Tillståndet blir ogiltigt om du flyttar utanför det område du haft tillstånd för. Använd e-tjänsten eller kontakta oss för ändring av område.

Om du flyttar utanför ett boendeparkeringsområde avslutas tillståndet när vi fått information från folkbokföringen, vilket kan ta ett tag. Tänk därför på att kontakta oss i tid om du har ett abonnemang på periodbetalning som ska avslutas.

När du har skyddad identitet behöver vi följande intyg för att kunna starta ett nytt boendeparkeringstillstånd:

 • Intyg som styrker tillfällig eller stadigvarande bostadsadress
 • Kopia på personbevis.

Om det finns oklarheter kring vem som äger bilen kan vi även komma att begära in intyg på vem som äger bilen. Om bilen inte ägs av den som söker boendeparkeringstillstånd krävs intyg på samma sätt som för övriga sökande.

Mejla gärna dina intyg så går det snabbare. Mejlväxlingen för personer med skyddad identitet tas bort från systemet så snart handläggningen är klar.

E-post: boendep@stockholm.se

För att skydda din identitet kan vi bara besvara generella frågor via telefon och e-post. All kontakt och information som gäller just ditt tillstånd går via förmedlingsuppdrag. Däremot försöker vi hjälpa dig så snart vi kan, men kan inte bekräfta vad vi gjort på annat sätt än genom brev.

Du kan logga på in på e-tjänsten och kontrollera status på ditt tillstånd. Om du redan har ett tillstånd kan du gå in på e-tjänsten och göra tillfälliga bilbyten samt starta och ändra periodbetalning.

När du har skyddad identitet förnyas inte ditt tillstånd automatiskt. Du måste kontakta oss inför varje årsskifte för att förnya inför nästkommande år. Om du har ett befintligt tillstånd och varken bytt bil eller boende så behöver vi normalt inga nya underlag.

Trafiknämnden beslutade vid sammanträde den 8 december 2016 att tillsvidare införa boendeparkering för enskilda fastigheter i Enskededalen som inte har parkering på tomtmark (parkeringstal 0).

Enligt trafikkontorets samlade bedömning kan du som bor på någon av adresserna nedan ansöka om boendeparkeringstillstånd:

 • Dalgränd 2–22 (endast jämna nummer)
 • Täppgränd 77–115 (endast ojämna nummer)
 • Bersågränd 2–60 (endast jämna nummer)
 • Grusåsgränd (endast jämna nummer) 2–52 och 54–132
 • Grusåsgränd (endast ojämna nummer) 47–139
 • Grusåsgränd (alla nummer) 134–185.

När ditt boendeparkeringstillstånd är beviljat kommer du att ha möjlighet att parkera inom boendeområde Hammarbyhöjden på gator skyltade med ”boende Ha”. Inga gator i Enskededalen kommer att skyltas med boendeparkering, du kan inte parkera där till boendeparkeringsavgift.

I nybyggda bostadsområden, som till exempel Norra Djurgårdsstaden, Annedal och Hagastaden, finns inte möjlighet till boendeparkering på gatumark. Du som bor i ett nybyggt område kommer därför inte att ha möjlighet att söka boendeparkeringstillstånd inom Stockholms stad.

Boende i nybyggda områden hänvisas till parkering i garage inom bostadsfastigheterna. På gatumark kan man bara parkera till besökstaxa.

Uppdaterad